Algemene voorwaarden


 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Studio Stip en haar klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Bestellingen en Levering
  a. Bestellingen worden geplaatst via onze website of via andere geautoriseerde kanalen.
  b. Studio Stip streeft ernaar bestellingen binnen een redelijke termijn te verwerken en te leveren.
  c. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige leveringsinformatie.

 3. Prijzen en Betaling
  a. Alle prijzen zijn vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  b. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

 4. Retourneren en Ruilen
  a. Klanten hebben het recht om producten binnen een wettelijk vastgestelde termijn te retourneren, onder de voorwaarden zoals vermeld in ons retourbeleid.
  b. Geretourneerde producten dienen in originele staat en verpakking te worden geretourneerd.

 5. Aansprakelijkheid
  a. Studio Stip is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.
  b. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekering wordt gedekt.

 6. Intellectuele Eigendom
  a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot producten en content van Studio Stip blijven eigendom van Studio Stip of haar licentiegevers.

 7. Toepasselijk Recht
  Op alle overeenkomsten tussen Studio Stip en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing.

 8. Wijzigingen
  Studio Stip behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.